නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය පෙරහුරු පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න සහ උත්තර මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය පෙරහුරු පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න සහ උත්තර මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

Click Dec Elec_G 11_I,II pp ,Ans_2018.pdf link to view the file.