නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය පෙරහුරු පරීක්ෂණය - මධ්‍යම පළාත

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය පෙරහුරු පරීක්ෂණය - මධ්‍යම පළාත

Click Dec Con_G 11_I,II pp, Ans_2018.pdf link to view the file.