ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර- 2020 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර- 2020 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

Click BST MCQ edited 2020.06.03.pdf link to view the file.