ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ලකුණු පටිපාටිය - 2020 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ලකුණු පටිපාටිය - 2020 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කෘෂිකර්ම හා පරිසර අධ්‍යයන ශාඛාව)

Click Structure of the paper 2020.06.10.pdf link to view the file.