விறைப்பான பொருள் பயிற்சி வினாக்கள்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு PHY_CP_2.6_III.pdf ஐ சொடுக்குக