விறைப்பான பொருள் பயிற்சி வினாக்கள்

Click PHY_CP_2.6_III.pdf link to view the file.