கோண இடப்பெயர்ச்சி, கோணவேகம்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு phy_cp_2.6_I.pdf ஐ சொடுக்குக