கோண இடப்பெயர்ச்சி, கோணவேகம்

Click phy_cp_2.6_I.pdf link to view the file.