வேலை, சக்தி மற்றும் வலு பயிற்சி வினாக்கள்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு phy_cp_2.5_II.pdf ஐ சொடுக்குக