வேலை, சக்தி மற்றும் வலு பயிற்சி வினாக்கள்

Click phy_cp_2.5_II.pdf link to view the file.