மாதிரி வினாத்தாள் புள்ளித் திட்டம் (வட.மா.க.தி)-2019

Click tal_acc_mp_ans_2019.pdf link to view the file.