ගුරු මාර්ගෝපදේශය

Click EG8_sin_tim.pdf link to view the file.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය