තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණවේදය - I,II පිළිතුරු පත්‍රය සිංහල මාධ්‍ය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණවේදය  - I,II පිළිතුරු පත්‍රය සිංහල මාධ්‍ය (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019)

Click sg11_model_2019_e-thak_ANS (3).pdf link to view the file.