අවසාන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II දකුණු පළාත 2017

අවසාන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II දකුණු පළාත 2017

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Isl_G7_T3_I,II pp_Dakunu palatha_2017.PDF ஐ சொடுக்குக