අවසාන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II දකුණු පළාත 2017

අවසාන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II දකුණු පළාත 2017

Click Isl_G7_T3_I,II pp_Dakunu palatha_2017.PDF link to view the file.