සිංහල - III පිළිතුරු පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019)

සිංහල - III පිළිතුරු පත්‍රය  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sinhala III Answers.pdf ஐ சொடுக்குக