ඉතිහාසය - I ප්‍රශ්න පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019)

Click HISTORY1_edit.pdf link to view the file.