භූගෝල විද්‍යාව - I,II පිළිතුරු පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019)

භූගෝල විද්‍යාව - I,II පිළිතුරු පත්‍රය  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2019

Click Geography Answer Sheet (3).pdf link to view the file.