භූගෝල විද්‍යාව - II ප්‍රශ්න පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019)

භූගෝල විද්‍යාව - II  ප්‍රශ්න පත්‍රය  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2019

Click Geography 2...pdf link to view the file.