අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය උත්තර පත්‍රය I

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය  උත්තර පත්‍රය II

Click ඉතිහාසය - I-2019.pdf link to view the file.