අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය 2019 පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය II

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය 2019 පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය II

Click ඉතිහාසය - II-2019.pdf link to view the file.