කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2015

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2015

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு His_G11_I,IIpp_kel_2016.PDF ஐ சொடுக்குக