පද්ධති හැඳින්වීම (Introduction to systems)

Click is_intro.pdf link to view the file.