කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2015

 කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2015

Click Dan_G6_I,IIpp_2015.PDF link to view the file.