කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2017

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2017

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Media_Sin_G11_ppI,II_2017_kelani (2).PDF ஐ சொடுக்குக