අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යුත් ලේඛනකරණය හා ලඝුලේඛණයI,II 2018

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යුත් ලේඛනකරණය හා ලඝුලේඛණයI,II 2018

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SOl_Ele Wri_I,II pp_2018.PDF ஐ சொடுக்குக