අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළඅරාබි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය I,II 2018

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළඅරාබි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය  I,II 2018

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sol_Appr_I,II pp_2018.PDF ஐ சொடுக்குக