අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I,II 2018

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I,II 2018

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sal_Med_I,II pp_2018.PDF ஐ சொடுக்குக