අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I,II 2018

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය I,II 2018

Click Sal_Med_I,II pp_2018.PDF link to view the file.