මතුගම කලාපය දෙවන වාරය Iප්‍රශ්න පත්‍රය 2019 (13 ශ්‍රේණිය)

මතුගම කලාපය දෙවන වාරය  Iප්‍රශ්න පත්‍රය 2019  (13 ශ්‍රේණිය)

Click India history - Paper I.pdf link to view the file.