මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - 2018 (පැරණි නිර්දේශය)

Click Sin_Pfe_Hea_oldSy_2018.PDF link to view the file.

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - 2018 (පැරණි නිර්දේශය)