දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, II පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය

Click Sg11_T2_AC_PII_2018.pdf link to view the file.

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, II පත්‍රය  - මිනුවන්ගොඩ කලාපය