உணவுத் தொகுதிகளின் போசணைப் பெறுமானத்தை இனங்காணுதல்

உணவுத் தொகுதிகளின் போசணைப் பெறுமானத்தை இனங்காணுதல்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_hom_eco_cp_2.2.pdf ஐ சொடுக்குக