உணவுத் தொகுதிகளின் போசணைப் பெறுமானத்தை இனங்காணுதல்

உணவுத் தொகுதிகளின் போசணைப் பெறுமானத்தை இனங்காணுதல்

Click tal_hom_eco_cp_2.2.pdf link to view the file.