ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර වලස්මුල්ල කලාපය I පත්‍රය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 2019

Click G5_I pp_2019_valasmulla kalapaya.PDF link to view the file.

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර වලස්මුල්ල කලාපය I පත්‍රය  ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 2019