ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019 වලස්මුල්ල කලාපය I පත්‍රය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு G5_2018_valasmulla kalapaya.PDF ஐ சொடுக்குக

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019 වලස්මුල්ල කලාපය I පත්‍රය  ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු