ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019 වලස්මුල්ල කලාපය I පත්‍රය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

Click G5_2018_valasmulla kalapaya.PDF link to view the file.

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2019 වලස්මුල්ල කලාපය I පත්‍රය  ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු