දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

Click Bud_G4_T2_2018_valasmulla kalapaya.PDF link to view the file.

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු