ஒலியின் சிறப்பியல்புகள்-2

ஒலியின் சிறப்பியல்புகள்-2

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_phy_cp_3.7.1.pdf ஐ சொடுக்குக