ஒலியின் சிறப்பியல்புகள்-1

ஒலியின்
சிறப்பியல்புகள்

Click tal_phy_cp_3.7.2.pdf link to view the file.