ஒலியின் சிறப்பியல்புகள்-2

ஒலியின் சிறப்பியல்புகள்-2

Click tal_phy_cp_3.7.1.pdf link to view the file.