அவதிக்கோணமும் முழுவுட்தெறிப்பும்

அவதிக்கோணமும்
முழுவுட்தெறிப்பும்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_phy_cp_3.9.2.pdf ஐ சொடுக்குக