அரியங்களினூடு ஒளிமுறிவு

அரியங்களினூடு ஒளிமுறிவு

Click tal_phy_cp_3.9.3.pdf link to view the file.