அவதிக்கோணமும் முழுவுட்தெறிப்பும்

அவதிக்கோணமும்
முழுவுட்தெறிப்பும்

Click tal_phy_cp_3.9.2.pdf link to view the file.