மனைப்பொருளியல் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.மா.க.தி)-2019

மனைப்பொருளியல் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.மா.க.தி)-2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_mp_he_np_2019.pdf ஐ சொடுக்குக