மனைப்பொருளியல் புள்ளித்திட்டம்-(வ.மா.க.தி)-2019

மனைப்பொருளியல் புள்ளித்திட்டம்-(வ.மா.க.தி)-2019

Click tal_mp_he_ans_np_2019.pdf link to view the file.