மனைப்பொருளியல் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.மா.க.தி)-2019

மனைப்பொருளியல் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.மா.க.தி)-2019

Click tal_mp_he_np_2019.pdf link to view the file.