விவசாய விஞ்ஞானம் புள்ளித்திட்டம்-(வ.மா.க.தி)-2019

விவசாய விஞ்ஞானம் புள்ளித்திட்டம்-(வ.மா.க.தி)-2019

Click tal_mp_agri_ans_np_2019.pdf link to view the file.