விவசாய விஞ்ஞானம் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.மா.க.தி)-2019

விவசாய விஞ்ஞானம் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.மா.க.தி)-2019

Click tal_mp_agri_np_2019.pdf link to view the file.