பொறியியற் தொழினுட்பவியல் புள்ளித்திட்டம் (வ.மா.க.தி)-2019

பொறியியற் தொழினுட்பவியல் புள்ளித்திட்டம் (வ.மா.க.தி)-2019

Click tal_mp_et_ans_np_2019.pdf link to view the file.